แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

กรณีแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อ 1365 (ตลอด 24 ชม.) เพื่อสอบถามข้อมูล

ขั้นที่ 1 เงื่อนไขการใช้งาน
05/Oct/2022

กรุณากด “เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน” ก่อนไปหน้าถัดไป

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ให้ความสำคัญต่อการรายงานและแจ้งเบาะแสการทุจริต จึงได้ประกาศใช้ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
 
สำหรับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนนี้ ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ตามขอบเขตในเบื้องต้นดังนี้
 
เรื่องร้องเรียน หมายความว่า การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ถูกร้องเรียน
 
การทุจริต (Fraud) หมายความว่า การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ เช่น
 
1. การยักยอก (Asset Misappropriation) หมายความว่า การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
2. การฉ้อโกง (Embezzlement) หมายความว่า การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต โดยการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิใด ๆ
3. การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) หมายความว่า การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชี และทางเลือกต่าง ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ
4. การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายความว่า การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ / ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้
 
การทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
 
การประพฤติมิชอบ หมายความว่า การกระทำที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดโดยอาศัยเหตุที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 
กฎหมาย หมายความว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรภายนอก
 
กฎระเบียบองค์กร หมายความว่า ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง แนวปฏิบัติ และประกาศต่าง ๆ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม
 
ปตท. จะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั้งหมดไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ตามนโยบายการรักษาความลับ และการคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือพยาน โดย ปตท. จะไม่ยอมรับการข่มขู่กรรโชก หรือ การกระทำที่เข้าข่ายการแก้แค้นเอาคืนต่อผู้ร้องเรียนหรือพยานที่เป็นพนักงาน ซึ่งให้เบาะแส ถ้อยคำ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ด้วยความสุจริต มิได้มีเจตนาร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกร้องเรียน ปตท. จะให้ความคุ้มครองพนักงานอย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ ปตท. และกฎระเบียบองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ทั้งนี้ หากผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยเจตนาสุจริตแม้ว่าภายหลังได้ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและสอบสวนทางวินัยแล้วพบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน ปตท. จะไม่มีการพิจารณาลงโทษ หรือ ดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียน แต่หากมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยมีเจตนาไม่สุจริต และ ปตท. ได้รับความเสียหาย ปตท. อาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียนต่อไป
 
หมายเหตุ: ปตท. จะไม่รับเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้
1. เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ปตท. หรือ บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น
2. เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐาน หรือข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ที่มีความชัดเจนเพียงพอ ที่จะสามารถดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปได้
3. เรื่องที่ ปตท. รับไว้พิจารณาแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ
4. เรื่องที่ ปตท. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนนี้ ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องสินค้าหรือบริการ กรณีแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อ 1365 Contact Center (ตลอด 24 ชม.) เพื่อสอบถามข้อมูล
 
PTT Public Company Limited (PTT) places great importance on fraud reporting and whistleblowing. On these grounds, PTT has established a PTT’s Rule on Complaints and Whistleblowing against Fraud, Malpractice, Misconduct, and Non-Compliance with Laws or Organizational Regulations B.E.2564 (2021), which is clear, transparent, fair, readily accessible, responsible to interested parties, and is in accordance with PTT’s Good Corporate Governance Policy and Business Philosophy.
 
With respect to this whistleblowing channel, you can file a complaint or blow the whistle in relation to fraud, malpractice, misconduct, and non-compliance with laws or organizational regulations, which falls within the preliminary scope set out below:
 
“Complaint” means filing a complaint or whistleblowing with regard to fraud, malpractice, misconduct, and non-compliance with laws, organizational regulations, ethics, and codes of conduct in relation to the person who is the subject of the complaint;
 
“Fraud” means committing an act in order to procure, for himself/herself or another person, any advantage to which he/she is not entitled by law, which includes the following actions:
 
1. “Asset Misappropriation” means possessing property belonging to another person, or of which the other person is a co-owner, and dishonestly converting such property for himself/herself or a third person;
2. “Embezzlement” means the act of deceiving a person with the assertion of a falsehood or the concealment of facts which should be revealed, dishonestly, and, by such deception, obtaining property from the person who has been deceived or a third person, or causing the person who has been deceived or a third person to execute, revoke, or destroy any document of right;
3. “Financial Statement Fraud” means the alteration of financial records by taking advantage of loopholes in accounting principles and various options for valuation. This includes the disclosure of accounting information to change information in financial statements for a wrongful purpose; and
4. “Corruption” means wrongfully demanding, accepting, agreeing to accept or ask, offering, pledging, or promising to give assets or any other benefit to a government official, a government agency, an officer of a private organization, or a private organization, so as to induce the said person or agency to use the authority that they have in committing, not committing, hastening, or delaying carrying out, any act which is an abuse of power, in order to obtain, for himself/herself or another person, benefits to which he/she is not entitled by law, or in order to maintain his/her business, or any benefits which are not appropriate in terms of his/her business, unless it is a case where laws, traditions, or local customs stipulate otherwise;
 
“Malpractice” means to perform or to refrain from performing any of his/her functions or to perform or to refrain from performing in any circumstances which may cause another person to believe that he/she holds a position or has a duty which he/she does not have, or to use his/her authority or duty in his/her position in order to obtain, for himself/herself or another person, benefits to which he/she is not entitled by law;
 
“Misconduct” means an act that is not malpractice, and involves performing or not performing any action by relying on the fact that he/she has a duty or holds a position, which is in violation of laws, regulations, rules, cabinet orders, or resolutions, through an intention to control the receipt, storage, or utilization of money, or any asset of PTT Public Company Limited;
 
“Laws” means laws, regulations, orders, cabinet resolutions, including any rules, regulations, and announcements made by external agencies; and
 
“Organizational Regulations” means PTT’s Articles of Association, regulations, rules, orders, guidelines, and announcements of PTT Public Company Limited made for employees to comply with.
 
PTT shall keep all information related to complaints confidentially and will not disclose this information to other people who are not related to the complaint, in accordance with the Confidential Information Policy, and whistleblowers and witnesses shall be protected and safeguarded. PTT will not accept any intimidation or acts that constitute retaliation against whistleblowers or witnesses who are employees blowing the whistle or providing statements or information related to fraud, malpractice, misconduct, and non-compliance with laws or organizational regulations, in good faith, without malicious intent or intent to cause damage to the person who is the subject of the complaint. PTT will provide appropriate protection to employees in accordance with PTT's Rule on Human Resources Management and other relevant organizational regulations.
 
If a whistleblower files a complaint in good faith, even if after fact-finding and disciplinary investigations are conducted and the results reveal that there has been no wrongdoing as claimed, PTT will not punish or prosecute the whistleblower. However, if there is sufficient evidence that the whistleblower has filed the complaint with dishonest intent and PTT has suffered damage, PTT may consider taking legal action against the whistleblower.
 
Remarks: PTT will not accept complaints in relation to the following matters:
 
1. Matters that are not related to PTT or companies in which PTT holds shares;
2. Matters that do not have specified witnesses, facts, or circumstances that are clear enough to enable fact-finding;
3. Matters that PTT has recently taken into consideration or are in progress; and
4. Matters that PTT has reached a final decision on, in which there is no further important evidence.
 
This complaining channel does not accept complaints relating to products or services. In the case of a complaint relating to a product and service, please contact the 1365 Contact Center (available 24 hours) for further information.
 
  • กรุณากด “เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน” ก่อนไปหน้าถัดไป